Aktuality

CULTURAL RESOURCES in the MOUNTAINS AREA - CRinMA

Názov projektu:          Cultural Resources in the Mountain Areas (CRinMA)

Číslo projektu:           PGI01996

 Operačný program:   INTERREG EUROPE 2014-2020

Špecifický cieľ:           4.1. Improving natural and cultural heritage policies

Vedúci partner :         Malopoľské vojvodstvo, Poľsko

 Zhrnutie projektu:

Ochrana kultúrneho dedičstva v horských oblastiach je životne dôležitá pre zabezpečenie kultúrnej diverzity v Európe a zachovaní miestnych tradícií a zvykov pre ďalšie generácie. Avšak, táto oblasť je často prehliadaná a miestne komunity nemajú dostatočný potenciál a finančné prostriedky na zabezpečenie udržateľného využívania kultúrneho dedičstva. Z tohto dôvodu by mala byť poskytnutá väčšia podpora na regionálnej úrovni. Cieľom projektu CRinMA je zlepšenie regionálnych politík s cieľom zabezpečiť lepšiu podporu pre horské oblasti bohaté na nehmotné a hmotné kultúrne zdroje.

Na základe predchádzajúcich bohatých skúsenostiach s implementáciou cezhraničných programov sa partneri rozhodli sústrediť na horské oblasti v prihraničných regiónoch, pričom predpokladajú, že mnohé výzvy budú podobné. Všetky regióny CRinMA sú oprávneným územím v rámci aspoň jedného cezhraničného programu a čelia problémom typickým pre prihraničné regióny. Zároveň všetci partneri majú možnosti ovplyvniť miestnych aktérov na oboch stranách hranice, čo môže priniesť nový rozmer celému projektu.

Tematicky je projekt zameraný na dedičstvo spojené s horskými komunitami, architektúrou, tradíciami, ich zvykmi a zručnosťami. V niektorých európskych regiónoch, vrátane Malopoľského, Podkarpatského a Prešovského regiónu, je tento typ dedičstva zachovávaný prostredníctvom skanzenov. Partneri by radi našli riešenia, ako tieto múzeá drevenej architektúry oživili a viac prepojili s miestnymi komunitami, čo môže viesť k lepšej prezentácii a ochrane nielen hmotného ale aj nehmotného dedičstva. Výmena skúseností a prenos „dobrých praktík“ medzi rôznymi regiónmi a horskými oblasťami (Karpaty, Alpy a Gerês-Xurés) povedie k vypracovaniu praktických riešení s cieľom uľahčiť zhodnotenie a lepšiu ochranu vzácneho kultúrneho dedičstva v týchto vzdialených lokalitách.

Partneri:

Vedúci partner:

The Malopolska Region, PL

PP2

The Podkarpackie Region, PL

PP3

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, SK

PP4

INORDE Institut of Economic Development of Ourense Province, ES

PP5

Municipality of Montalegre, PT

PP6

European Association of elected representatives from Mountain regions, FR

PP7

UNCEM Piedmont – Union of Mountain Municipalities Piedmontese Delegation, IT

Rozpočet projektu:

Celkový rozpočet:

1 217 250,00 EUR

EFRR:

1 034 62,50 EUR

Vlastné zdroje:

182 587,50 EUR

Rozpočet ARR PSK:

Celkový rozpočet:

144 450,00 EUR

EFRR (85%):

122 782,50 EUR

Vlastné zdroje (15%):

21 667,50 EUR

 

Trvanie projektu:

Fáza 1: 01/03/2017 – 30/06/2019

Fáza 2: 01/07/2019 – 30/06/2021

Oficiálna webstránka projektu:

https://www.interregeurope.eu/crinma/

Čítať ďalej...

OSIRIS - INTERREG EUROPE 2014-2020

„OSIRIS“

OSIRIS – Open Social Innovation policies driven by cocreative Regional Innovation ecosystemS (Otvorené sociálne inovácie riadené co-kreatívnymi inovačnými ekosystémami)  je medzinárodný projekt realizovaný v rámci programu INTERREG EUROPE 2014-2020.

Cieľom projektu je zlepšiť implementáciu politík a programov regionálneho rozvoja, najmä programov zameraných na investície pre rast a zamestnanosť a tam, kde je to vhodné, ETC programov, ktoré podporujú aplikáciu inovácií aktérmi v regionálnych inovačných reťazcoch v oblasti "smart špecializácií" a inovatívnych príležitostí. Všeobecným cieľom je zlepšiť návrh a implementáciu otvorených sociálnych inovácií vedených co-kreatívnymi regionálnymi inovačnými ekosystémami, zvýšiť rast a zamestnanosť v regiónoch, podporou podnikateľských investícií do výskumu a inovácií a zvyšovaním spoločenskej kvality života. OSIRIS je venovaný potrebám a výzvam vytvárať spoločné vízie na tvorbu inteligentných produktov a služieb poskytovaných verejným a súkromným sektorom v rôznych odvetviach (zdravotníctvo, sociálna inklúzia, kreatívny priemysel, cestovný ruch,...).

V rámci PSK sa ARR PSK chce zamerať na implementáciu Integrovaného Regionálneho Operačného Programu 2014-2020, a konkrétne na riešenie vyššie uvedených problémov cez podporu a zefektívnenie implementácie Prioritnej osi č. 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v PSK.

Partneri projektu:

Vedúci partner:          Region Västerbotten, Švédsko

Partner 2:                    Regional Council of Ostrobothnia, Fínsko

Partner 3:                    Autonomous Province of Trento, Taliansko

Partner 4:                    Province of Drenthe, Holandsko

Partner 5:                    Computer Technology Institute and Press Diophantus, Grécko

Partner 6:                    Åbo Akademi University, Fínsko

Partner 7:                    Municipality of Fundão, Portugalsko

Partner 8:                    Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Slovensko

Trvanie projektu:

Fáza 1 (30 mesiacov): 01/04/2016 – 30/09/2016

Fáza 2 (24 mesiacov): 01/10/2018 – 30/09/2020

Financovanie projektu:

Celkový rozpočet projektu: 1,715,322.00 EUR
Rozpočet ARR PSK: 149,267.00 EUR
EFRR 85% (ARRPSK): 126,876.95 EUR
Vlastné zdroje (ARR PSK): 22,390.05 EUR

 Oficiálnu stránku nájdete na tomto linku:

 Oficiálna stránka

          

           

Čítať ďalej...

ONLINE súťaž nápadov

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v rámci projektu podporeného Medzinárodný Vyšehrádskym Fondom pod názvom "THE BRAIN FACTORY" realizuje národné kolo medzinárodnej online súťaže start - upov, do ktorej sa môže zapojiť každý s inovatívnym nápadom. Tvoj nápad sa môže týkať akejkoľvek oblasti, avšak mal by byť unikátny a realizovateľný. Neváhaj a prihlás sa do 15.06.2016 na stránke www.brainfactory.hu a najlepšie 3 nápady získajú vecnú odmenu v hodnote 300eur a postúpia do medzinárodného kola krajín V4, kde získajú nielen peňažnú výhru, ale hlavne nové kontakty a odbornú podporu pre realizáciu svojho nápadu. Súťaž trvá do 15.06.2016

Facebook: www.facebook.com/BrainfactoryV4, Tel.: 051/7465 388, 051/7465 389

Čítať ďalej...

Rozvojová agentúra realizovala v prešovskej župe projekty za 60 miliónov...

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja počas programovacieho obdobia 2007–2013 pracovala na príprave a realizácii mnohých projektov pre Prešovský samosprávny kraj a mnohé samosprávy a subjekty. Jej generálny riaditeľ Artúr Benes informoval, že za toto programovacie obdobie pripravili a úspešne realizovali projekty v objeme zhruba 60 miliónov eur pre rôznych partnerov.

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Činnosť agentúry

Informačné služby

Poskytovanie informácii o EÚ, štrukturálnych fondoch,aktuálnych grantových schémacha iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju

Poradenské a konzultačné služby

pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
... metodiky prípravy a realizácie projektov a projektových zámerov
... pri tvorbe stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projektové služby

... príprava projektov a žiadostí o granty (fondy EÚ, iné zahraničné a domáce fondy)
... príprava a vypracovanie projektových zámerov a podnikateľských plánov
... príprava a vypracovanie programu/plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školiace a vzdelávacie služby

... organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti

Implementačné služby

... realizácia a implementácia schválených projektov pre súkromný a verejný sektor

Reklamné-propagačné služby

... identifikácia a sprostredkovanie kontaktov doma i v zahraničí pre subjekty verejného a súkromného sektora
... propagácia regiónu, ako aj individuálnych záujemcov na domácich i zahraničných výstavách a akciách
... identifikácia a aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov do projektových zámerov