Aktuality

CRinMA

Stručné zhrnutie Akčného plánu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

 

Politický kontext – Program Interreg Poľsko-Slovensko

Tento Akčný plán sa týka

€             programu Investície pre rast a zamestnanosť

€             Programu európskej územnej spolupráce

€             ďalších politických nástrojov v oblasti regionálneho rozvoja

 

Názov politického dokumentu, ktorého sa tento plán týka:

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko (skratka PL-SK)

(CCI číslo: 2014TC16RFCB012)

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií a rozvoja, Poľská republika

Monitorovací výbor: pozostáva zo zástupcov RO, národného koordinátora (slovenská časť), poľských a slovenských regiónov, euroregiónov, EZÚS a sociálnych partnerov.

Politický kontext a spôsob, akým má Akčný plán prispieť k zlepšeniu politického nástroja:       Ochrana a propagácia kultúrneho a národného dedičstva ako jedného z najdôležitejších prvkov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko.

Kultúrne dedičstvo v programovom území má vysokú hodnotu a predstavuje obrovský potenciál pre udržateľné využívanie sídel, ekonomický rozvoj i rozvoj verejných služieb. Uvedené zdroje sa však nevyužívajú inovatívnym spôsobom. Zväčša slúžia len na zabezpečenie jednoduchých služieb cestovného ruchu (napr. hotelové a reštauračné služby alebo predaj suvenírov), no nájdeme relatívne málo príkladov komplexných a moderných služieb, ako sú napr. tradičné remeselno-umelecké centrá, kultúrne vzdelávanie, vytváranie virtuálnych múzeí využívajúcich digitálne technológie, a pod. Chránené zdroje sú veľmi rôznorodé: od dobre zachovaných vidieckych sídel a mestečiek, cez hrady a obranné stavby, až po technologické vynálezy a jedinečné pamiatky kresťanskej, unitárnej či ortodoxnej sakrálnej architektúry.

Ochrana kultúrneho dedičstva a jeho efektívne a udržateľné využívanie predstavuje jednu z hlavných výziev prihraničného regiónu, ktorá logicky podnecuje snahy o prepájanie a kombinovanie jednotlivých pamiatok formou vytvárania kultúrnych trás či integrovaných cezhraničných produktov cestovného ruchu.

V kontexte tém obsiahnutých v projekte CRinMA sú pre poľské a slovenské prihraničné oblasti charakteristické nasledujúce črty:

 • Prihraničný región definuje Karpatský horský systém, ktorý sa tiahne pozdĺž celej hranice v dĺžke 540 km.
 • Pre túto oblasť je typická krajina s obrovskou biodiverzitou (mnohé z jej lokalít sú zaradené do sústavy Natura 2000 alebo sú územiami chránenými ramsarským dohovorom).
 • V oblasti žije 5 miliónov obyvateľov, z toho takmer 2/3 na poľskej a 1/3 na slovenskej strane. Počet obyvateľov je relatívne stabilný, pričom platí, že väčšina prihraničných regiónov zaznamenáva len veľmi malú mieru čistej migrácie a obyvateľstvo je tu relatívne mladé.
 • Výkonnosť hospodárstva prihraničných regiónov nedosahuje európsky priemer a HDP na obyvateľa je na úrovni 49 % až 72 % priemeru EÚ. V období rokov 2009-2015 však všetky regióny dosiahli rast HDP vysoko prevyšujúci priemernú úroveň rastu HDP v EÚ (1,37- 1,97 % oproti priemeru EÚ 0,49 %).

Cieľom aktivít inšpirovaných projektom CRinMA je podporovať projekty v horských oblastiach zamerané na kultúrne dedičstvo. Rámec pre navrhované aktivity tvorí hneď niekoľko charakteristík: veľké množstvo projektov s významnou finančnou podporou, ich tematická rôznorodosť, nedostatok vzájomných sieťových prepojení medzi nimi a ich význam pre udržateľný rozvoj poľsko-slovenského pohraničia. Takýto prístup prispieva k efektívnejšiemu dosahovaniu cieľov nástroja rozvojovej politiky, t.j. Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. V priebehu realizácie projektu CRinMA jeho aktéri, príjemcovia a ostatní účastníci, vychádzajúc zo svojich skúseností a zdieľaných informácií, zároveň definovali požiadavky a predpoklady budúcej cezhraničnej spolupráce.

Podrobnosti plánovaných aktivít

Prehodnotenie PL-SK projektov v kontexte ich potenciálu, potrieb a dopadov

Táto aktivita umožní:

 • preskúmanie projektov a mikroprojektov so zameraním na zhodnotenie ich sieťovacieho potenciálu, potrieb a problémov. Prieskum sa uskutoční formou elektronického formulára (terénna štúdia)
 • štúdiu doplní teoretický výskum projektových potrieb
 • (potenciálne) rozhovory s vybranými osobami implementujúcimi projekty a Program (uskutočnené panelovou metódou)

Aktívna podpora PL-SK projektov

Táto aktivita umožní:

 • organizáciu workshopov zoskupujúcich projekty a mikroprojekty, potenciálne vo forme veľtrhov/konferencií zameraných na propagáciu dopadov a synergických efektov projektových aktivít,
 • poskytovanie odborných konzultácií k projektom a mikroprojektom v rozsahu nimi identifikovaných potrieb.

Navrhované aktivity vychádzajú z poznatkov získaných v priebehu implementácie projektu a zo skúseností projektových partnerov. Základným zistením zo spolupráce medzi partnermi a ďalšími subjektmi zainteresovanými na realizácii projektu CRinMA je potreba diverzifikovať prístup k problematike prírodného a kultúrneho dedičstva v horských oblastiach. Výsledkom sú rôznorodé projekty, nápady a koncepcie, ktoré zároveň slúžia ako zdroj inšpirácie pre inštitúcie a subjekty zaoberajúce sa spoločnými cezhraničnými problémami charakteristickými pre prihraničné oblasti. Zatiaľ čo dlhodobá spolupráca v španielsko-portugalských a francúzsko-talianských prihraničných oblastiach, založená na tradíciách, pôsobí na všetky zúčastnené regióny zjednocujúco, zdá sa, že spolupráca na poľsko-slovenskom pohraničí, aj keď pramení zo spoločnej histórie a kultúry, má na regionálne politiky v prihraničných regiónoch skôr opačný dopad. Z výstupov projektu CRinMA vyplýva, že pozornosť je potrebné venovať väčšej konsolidácii a lepšiemu využívaniu výstupov množstva rozptýlených projektov realizovaných v okolí poľsko-slovenskej hranice.

Čítať ďalej...

Stručné zhrnutie Akčného plánu so zameraním na mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regióne prostredníctvom OSI.

Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne Prešovského samosprávneho
kraja prostredníctvom otvorených sociálnych inovácii (OSI)

Medzinárodný projekt OSIRIS (Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS) je spoločným projektom 8 partnerov z EU. Projekt je implementovaný v rámci programu Interreg EUROPE (1.výzva). Hlavným cieľom je zlepšiť koncepciu, realizáciu a implementáciu politík otvorenej a sociálnej inovácie, ktoré sú riadené regionálnymi ekosystémami pre inovácie, zvyšujú rast a zamestnanosť v regiónoch, podporujú podnikateľské investície do výskumu a vývoja a zvyšujú spoločenskú kvalitu života.

 

Hlavným výstupom projektu bolo vypracovanie Akčného plánu, ktorého kľúčovými prvkami sú podpora a naštartovanie kreatívneho potenciálu v regióne s podporou otvorených sociálnych inovácií a tým pádom pozitívne pôsobenie na rast pracovných miest v regióne. Napriek značnému potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktoré sa odhadujú viac ako 3% hrubého domáceho produktu, zostávajú tieto sektory podhodnotené a nerozpoznané, najmä z hľadiska ich schopnosti získať počiatočný kapitál a financovanie. Európska komisia sa preto rozhodla podporovať tieto sektory. Vzhľadom na politický nástroj (Integrovaný regionálny operačný program), ktorý bol zadefinovaný pri príprave projektu OSIRIS, je kreatívny priemysel nosnou témou akčného plánu. Metodika projektu OSIRIS a jeho benefity sú nespochybniteľné, pokiaľ ide o navrhovanie akcií pre región. Či už to boli Peer reviews, ale aj séria interregionálnych workshopov prispeli k hľadaniu riešení pre reálne problémy v našom regióne. V neposlednom rade návštevy v partnerských regiónoch tzv. príklady dobrej praxe boli nesmierne hodnotnou súčasťou projektu.

V rámci tohto akčného plánu sú navrhované celkovo 4 akcie (3 prioritné a 1 doplnková), ktorých cieľom je jednak podporiť kreatívcov z regiónu, ale najmä zapojiť všetky sféry ekosystému do tohto procesu - verejné inštitúcie, súkromný sektor, verejnosť, neziskový sektor, akadémiu a tak naplniť poslanie otvorených inovácií. Akčný plán navrhuje aktivity, ktoré primárne alebo sekundárne môžu pozitívne vplývať a vplývajú na rozvoj kreatívnych povolaní. Primárne je to priama tvorba pracovných miest v tomto sektore, a sekundárne je to možné docieliť vytvorením pozitívneho prostredia, v ktorom sa budú rozvíjať tieto sektory a jeho aktéri budú mať záujem spoluvytvárať a pôsobiť na rozvoj regiónu aj vlastným prispením.

 

Víziou pre naštartovanie kreatívneho potenciálu v regióne je tvorba a najmä udržateľnosť pracovných miest v tomto sektore, zníženie fluktuácie za prácou a vytvorenie dopytu po výsledkoch kreatívnej práce. Tieto očakávané výsledky môžu byť dosiahnuté vytvorením priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

 1. KREATÍVNE CENTRUM

Víziou Kreatívneho centra je vytvoriť miesto, kde sa kreatívni ľudia vzdelávajú, zlepšujú v zručnostiach, vytvárajú prototypy, zakladajú si vlastné firmy a neodchádzajú za prácou do vyspelejších regiónov, spoločne pracujú a zároveň prezentujú výstupy svojej práce verejnosti, stretávajú sa a relaxujú. Cieľom centra ako inštitúcie je zároveň sledovať trendy a vstupovať do medzinárodných konzorcií, sietí, klastrov a projektov pre ďalší rozvoj tejto myšlienky. Na základe spolupráce s existujúcimi miestnymi komunitami nechce vytvárať konkurenčné, ale naopak participatívne prostredie pre všetkých aktérov kultúrneho a kreatívneho sektora na princípe otvorenej komunikácie a dát, zdieľaných myšlienok a projektov.

 

 

Súčasťou kreatívneho centra bude najmä:

 • Makerspace - Koncept, inšpirovaný sieťou FABLAB ov na celom svete. Sú to menšie dielne a priestory vybavené profesionálnou technológiou pre tvorbu prototypov pre rôzne odvetvia ako odevný design, kovospracovanie, drevovýroba, sieťotlač a grafická dielňa, 3D tlačiareň a pod.
 • Kreatívny inkubátor a akcelerátor ( školiace programy a priestor pre naštartovanie vlastného biznisu, alebo podpora vysoko inovatívnych kreatívnych podnikateľských projektov) Intenzívne vzdelávacie kurzy s lektormi z praxe.
 • Coworkingový priestor (spoločne zdieľané kancelárie - jednak pre účastníkov inkubačného programu, ako aj pre iných záujemcov z oblasti kreatívneho priemyslu.)
 1. INOVAČNÝ INKUBÁTOR

Inovančný inkubátor je druhou akciou, ktorej základným cieľom a víziou je prepojenie samosprávy, verejnosti, podnikateľského sektora a akadémie do riešenia aktuálnych problémov a potrieb v regióne. Spracovanie odpadov, doprava v meste, podpora turizmu, využívanie verejných priestranstiev, organizácia festivalov - to všetko a mnoho iných - sú aktuálne problémy na úrovni mesta, či regiónu - o ktorých sa živo diskutuje na sociálnych sieťach a rôznych neformálnych stretnutiach. Je to absolútne jasný dokaz o tom, že zmena a riešenia prichádzajú zdola, ale nemajú vytvorený priestor na systematické riešenie, do ktorého by bolo zapojená samospráva (mesto/kraj).

Navrhované akcie:

 • • ROCK-IN-TOWN - Cieľom akcie je vytvoriť platformu na prepojenie kľúčových aktérov s inovatívnym potenciálom s regionálnymi štruktúrami a riešenie aktuálnych problémov a pozitívne tak vplývať na zamestnanosť v regióne a zabránenie odlivu inovatívnych myšlienok, firiem do iných krajov SR a zahraničia.
 1. KLASTER KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Cieľom kultúrneho klastra je zosieťovať kultúrne pamiatky na území kraja (predovšetkým - hrady, zámky, pamiatky,..) z hľadiska ich potenciálu technického, priestorového a personálneho vybavenia pre poskytovanie podpory predajných a prezentačne orientovaných podujatí s cieľom ponuky v prvom rade miestnych produktov kreatívneho priemyslu. Víziou založenia kultúrneho klastra je na základe zosieťovania kultúrnych pamiatok a založenia platformy o kultúrnych pamiatkach v kraji - pozitívne vplývať na rozvoj cestovného ruchu ako aj sekundárne podporovať aktérov kreatívneho priemyslu. Vznik klastra kultúrnych pamiatok PSK reaguje na aktuálny nedostatočný stav podpory obnovy kultúrnych pamiatok v rámci Operačných programov a chce vyvíjať dlhodobý tlak na zlepšenie tejto situácie. Kultúrne dedičstvo je neodškriepiteľnou súčasťou modernej krajiny, ktorá si ctí tradície a jeho význam je značný pre zachovanie posolstva pre ďalšie generácie. Nedostatočná systematická podpora na úrovni programov má za následok postupné chátranie týchto objektov a pomoc len na báze komunitných a občianskych združení a ich dobrovoľníckej práce. Inštitucionálne zastrešenie Klastrom by malo významnejší vplyv na potenciálnu zmenu tohto stavu.

 1. AKADÉMIA KÓDOVANIA

Princípom tejto akcie je vytvoriť pracovné miesta v rámci IT sektora, reklamy, marketingu. Situácia a najmä trendy naznačujú, že v sektore informačných a komunikačných technológií je trvalo nedostatok pracovnej sily, narastajúci dopyt a naproti tomu stále najvyššia nezamestnanosť v rámci Slovenska naznačuje potenciál, ktorý je možné preškoliť. Služby v oblasti IT - kódovania je možné využiť v rôznych sektoroch- vývoj mobilných aplikácií, gaming industry, marketingová podpora inštitúcii v správe mesta či kraja, kde často chýbajú inovatívne riešenia ale aj nedostatok kapacít s istou úrovňou IT zručností v súkromnom sektore (pri optimalizácii nákladov firmy, controlling a pod.) Škola kódovania bude slúžiť na preškolenie záujemcov z rôznych profesií (v ktorých sa nevedia uplatniť v regióne) pre nové možnosti zamestnania sa. Princíp školy spočíva v 3 mesačných intenzívnych kurzoch, počas ktorých by záujemcovia získali istú pokročilú úroveň IT zručností. (Predpokladom vstupu do programu je ale potrebná používateľská úroveň IT zručností - neide totiž o klasický rekvalifikačný kurz pre nezamestnaných).

Obsahovou stránkou školení bude: Práca s balíkmi MS Office na vyššej užívateľskej úrovni, Programovanie na úrovni Junior developera, Vývoj webstránok a mobilných aplikácii, Správa webu - SEO, optimalizácia, Grafický design, a pod. V rámci konceptu škola kódovania bude táto inštitúcia spolupracovať s IT firmami v regióne pri hľadaní uplatnenia absolventov ako aj pri samotných školiacich kurzoch.

 

 

VÍZIA REGIÓNU

Vzhľadom na odvážnu víziu týchto akcií, ktorou je podporiť vytvorenie novej identity regiónu ako Otvorený, inovatívny a kreatívny región, je nevyhnutná aktívna participácia samosprávy pri spolupráci k existujúcimi komunitami, iniciatívami a jednotlivcami. V horizonte niekoľkých rokov by mohol výrazne vzrásť sektor kreatívy a kultúry, čo v konečnom dôsledku bude pozitívne vplývať aj na rozvoj cestovného ruchu, ktorý nie je priamo podporovaný v rámci centralizovanej podpory a jeho rozvoj sa výrazným podielom pričiňuje o rast ekonomiky regiónu. Klaster kultúrneho dedičstva bude jednotne komunikovať a prezentovať historické bohatstvo regiónu. Samotné kultúrne dedičstvo a turistické atrakcie však nestačia.

Je potrebné vytvoriť kreatívnu identitu miestu, mestu a regiónu, ideálne postavenú na reálnom základe, či už v podobe historickej udalosti, zaujímavosti alebo inej jedinečnosti v danom regióne. Turisti čím ďalej viac vyhľadávajú zážitky, príbehy a nielen samotné miesta. Tento fakt výrazne potvrdzuje nevyhnutnú potrebu podporovať kreatívny priemysel, či už vo forme prepojenia tradičných a moderných prvkov napríklad aj remeselnej výroby, ale tiež podpora designu, technológií a kreatívneho vzdelávania v Kreatívnom centre. Kreatíva úzko súvisí aj s inými sektormi ekonomiky. Kreatívne riešenia aktuálnych problémov regiónu, ktoré prinesie Inovačný inkubátor (na každoročnej báze) budú pozitívnym príkladom otvorenej samosprávy, ktorá podporuje potenciál v regióne. V regióne, v ktorom zmena prichádza zdola a samospráva je otvorená námetom a inováciám je posilnený lokálpatriotizmus a vôľa ostať a byť hrdou súčasťou tohto celku. V rámci vízie otvorenej spoločnosti je nevyhnutné pracovať na sprístupnení podstatných informácií všetkým prijímateľom v regióne. Hovoríme o otvorených dátach - informáciách verejne dostupných a verejne využívaných nielen podnikateľmi v meste, či regióne ale aj občanmi, investormi a pod. a priblížiť sa tak k moderným mestám a regiónom v Európe. (www.oulu.com). Open data ako téma bude taktiež súčasťou aktivít a potenciálnym výstupom Akadémie kódovania Región vytvárajú ľudia, ktorí v ňom žijú. Čoraz viac mladých ľudí ale aj podnikateľských subjektov chce prispieť k jeho rozvoju. Je preto nevyhnuté uchopiť iniciatívu zdola a využiť tento potenciál na rozvoj regiónu. Nie je nič lepšie, ako ponúknuť túto možnosť práve ľuďom, ktorí sami prichádzajú s inovatívnymi riešeniami aktuálnych problémov. Víziou by mal byť otvorený, kreatívny a inovatívny región.

 

 

Čítať ďalej...

CULTURAL RESOURCES in the MOUNTAINS AREA - CRinMA

Názov projektu:          Cultural Resources in the Mountain Areas (CRinMA)

Číslo projektu:           PGI01996

 Operačný program:   INTERREG EUROPE 2014-2020

Špecifický cieľ:           4.1. Improving natural and cultural heritage policies

Vedúci partner :         Malopoľské vojvodstvo, Poľsko

 Zhrnutie projektu:

Ochrana kultúrneho dedičstva v horských oblastiach je životne dôležitá pre zabezpečenie kultúrnej diverzity v Európe a zachovaní miestnych tradícií a zvykov pre ďalšie generácie. Avšak, táto oblasť je často prehliadaná a miestne komunity nemajú dostatočný potenciál a finančné prostriedky na zabezpečenie udržateľného využívania kultúrneho dedičstva. Z tohto dôvodu by mala byť poskytnutá väčšia podpora na regionálnej úrovni. Cieľom projektu CRinMA je zlepšenie regionálnych politík s cieľom zabezpečiť lepšiu podporu pre horské oblasti bohaté na nehmotné a hmotné kultúrne zdroje.

Na základe predchádzajúcich bohatých skúsenostiach s implementáciou cezhraničných programov sa partneri rozhodli sústrediť na horské oblasti v prihraničných regiónoch, pričom predpokladajú, že mnohé výzvy budú podobné. Všetky regióny CRinMA sú oprávneným územím v rámci aspoň jedného cezhraničného programu a čelia problémom typickým pre prihraničné regióny. Zároveň všetci partneri majú možnosti ovplyvniť miestnych aktérov na oboch stranách hranice, čo môže priniesť nový rozmer celému projektu.

Tematicky je projekt zameraný na dedičstvo spojené s horskými komunitami, architektúrou, tradíciami, ich zvykmi a zručnosťami. V niektorých európskych regiónoch, vrátane Malopoľského, Podkarpatského a Prešovského regiónu, je tento typ dedičstva zachovávaný prostredníctvom skanzenov. Partneri by radi našli riešenia, ako tieto múzeá drevenej architektúry oživili a viac prepojili s miestnymi komunitami, čo môže viesť k lepšej prezentácii a ochrane nielen hmotného ale aj nehmotného dedičstva. Výmena skúseností a prenos „dobrých praktík“ medzi rôznymi regiónmi a horskými oblasťami (Karpaty, Alpy a Gerês-Xurés) povedie k vypracovaniu praktických riešení s cieľom uľahčiť zhodnotenie a lepšiu ochranu vzácneho kultúrneho dedičstva v týchto vzdialených lokalitách.

Partneri:

Vedúci partner:

The Malopolska Region, PL

PP2

The Podkarpackie Region, PL

PP3

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, SK

PP4

INORDE Institut of Economic Development of Ourense Province, ES

PP5

Municipality of Montalegre, PT

PP6

European Association of elected representatives from Mountain regions, FR

PP7

UNCEM Piedmont – Union of Mountain Municipalities Piedmontese Delegation, IT

Rozpočet projektu:

Celkový rozpočet:

1 217 250,00 EUR

EFRR:

1 034 62,50 EUR

Vlastné zdroje:

182 587,50 EUR

Rozpočet ARR PSK:

Celkový rozpočet:

144 450,00 EUR

EFRR (85%):

122 782,50 EUR

Vlastné zdroje (15%):

21 667,50 EUR

 

Trvanie projektu:

Fáza 1: 01/03/2017 – 30/06/2019

Fáza 2: 01/07/2019 – 30/06/2021

Oficiálna webstránka projektu:

https://www.interregeurope.eu/crinma/

Čítať ďalej...

OSIRIS - INTERREG EUROPE 2014-2020

„OSIRIS“

OSIRIS – Open Social Innovation policies driven by cocreative Regional Innovation ecosystemS (Otvorené sociálne inovácie riadené co-kreatívnymi inovačnými ekosystémami)  je medzinárodný projekt realizovaný v rámci programu INTERREG EUROPE 2014-2020.

Cieľom projektu je zlepšiť implementáciu politík a programov regionálneho rozvoja, najmä programov zameraných na investície pre rast a zamestnanosť a tam, kde je to vhodné, ETC programov, ktoré podporujú aplikáciu inovácií aktérmi v regionálnych inovačných reťazcoch v oblasti "smart špecializácií" a inovatívnych príležitostí. Všeobecným cieľom je zlepšiť návrh a implementáciu otvorených sociálnych inovácií vedených co-kreatívnymi regionálnymi inovačnými ekosystémami, zvýšiť rast a zamestnanosť v regiónoch, podporou podnikateľských investícií do výskumu a inovácií a zvyšovaním spoločenskej kvality života. OSIRIS je venovaný potrebám a výzvam vytvárať spoločné vízie na tvorbu inteligentných produktov a služieb poskytovaných verejným a súkromným sektorom v rôznych odvetviach (zdravotníctvo, sociálna inklúzia, kreatívny priemysel, cestovný ruch,...).

V rámci PSK sa ARR PSK chce zamerať na implementáciu Integrovaného Regionálneho Operačného Programu 2014-2020, a konkrétne na riešenie vyššie uvedených problémov cez podporu a zefektívnenie implementácie Prioritnej osi č. 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v PSK.

Partneri projektu:

Vedúci partner:          Region Västerbotten, Švédsko

Partner 2:                    Regional Council of Ostrobothnia, Fínsko

Partner 3:                    Autonomous Province of Trento, Taliansko

Partner 4:                    Province of Drenthe, Holandsko

Partner 5:                    Computer Technology Institute and Press Diophantus, Grécko

Partner 6:                    Åbo Akademi University, Fínsko

Partner 7:                    Municipality of Fundão, Portugalsko

Partner 8:                    Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Slovensko

Trvanie projektu:

Fáza 1 (30 mesiacov): 01/04/2016 – 30/09/2016

Fáza 2 (24 mesiacov): 01/10/2018 – 30/09/2020

Financovanie projektu:

Celkový rozpočet projektu: 1,715,322.00 EUR
Rozpočet ARR PSK: 149,267.00 EUR
EFRR 85% (ARRPSK): 126,876.95 EUR
Vlastné zdroje (ARR PSK): 22,390.05 EUR

 Oficiálnu stránku nájdete na tomto linku:

 

 Oficiálna stránka

          

           

Čítať ďalej...

ONLINE súťaž nápadov

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v rámci projektu podporeného Medzinárodný Vyšehrádskym Fondom pod názvom "THE BRAIN FACTORY" realizuje národné kolo medzinárodnej online súťaže start - upov, do ktorej sa môže zapojiť každý s inovatívnym nápadom. Tvoj nápad sa môže týkať akejkoľvek oblasti, avšak mal by byť unikátny a realizovateľný. Neváhaj a prihlás sa do 15.06.2016 na stránke www.brainfactory.hu a najlepšie 3 nápady získajú vecnú odmenu v hodnote 300eur a postúpia do medzinárodného kola krajín V4, kde získajú nielen peňažnú výhru, ale hlavne nové kontakty a odbornú podporu pre realizáciu svojho nápadu. Súťaž trvá do 15.06.2016

Facebook: www.facebook.com/BrainfactoryV4, Tel.: 051/7465 388, 051/7465 389

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Činnosť agentúry

Informačné služby

Poskytovanie informácii o EÚ, štrukturálnych fondoch,aktuálnych grantových schémacha iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju

Poradenské a konzultačné služby

pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
... metodiky prípravy a realizácie projektov a projektových zámerov
... pri tvorbe stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projektové služby

... príprava projektov a žiadostí o granty (fondy EÚ, iné zahraničné a domáce fondy)
... príprava a vypracovanie projektových zámerov a podnikateľských plánov
... príprava a vypracovanie programu/plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školiace a vzdelávacie služby

... organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti

Implementačné služby

... realizácia a implementácia schválených projektov pre súkromný a verejný sektor

Reklamné-propagačné služby

... identifikácia a sprostredkovanie kontaktov doma i v zahraničí pre subjekty verejného a súkromného sektora
... propagácia regiónu, ako aj individuálnych záujemcov na domácich i zahraničných výstavách a akciách
... identifikácia a aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov do projektových zámerov