Aktuality

Príprava na nové programovacie obdobie 2014 - 2020

Dňa 13.marca 2014 sa vo veľkej zasadačke Okresného úradu v Prešove uskutočnil úvodný   regionálny  workshop  ku  stavu  prípravy  Integrovaného  regionálneho operačného programu  (ďalej  len  "IROP") a k  príprave  Regionálnej integrovanej územnej stratégie Prešovského samosprávneho kraja.

Uvedený workshop sa konal  z iniciatívy Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je hlavným koordinátorom prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie PSK (ďalej len „RIUS PSK“). Workshop viedol Ing. Artúr Benes, riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja PSK za prítomnosti JUDr. Štefana Bieľaka, podpredsedu PSK zodpovedného aj za oblasť regionálneho rozvoja.

IROP ako jeden z operačných programov budúcich štrukturálnych fondov EÚ v novom programovacom období 2014-2020 definuje priority rozvoja na úrovni samosprávneho  kraja. Použitie finančných prostriedkov z budúceho IROP na konkrétne opatrenia a aktivity na území PSK sa bude realizovať práve na základe RIUS PSK (cieľov a priorít tejto stratégie). Spracovanie RIUS PSK je jednou z najdôležitejších úloh, ktoré čaká PSK v najbližšom období z hľadiska nastavenia budúceho rozvoja celého kraja, nakoľko práve RIUS PSK určí aké priority sa budú finančne podporovať z fondov EÚ v najbližších 7 rokoch  a koľko financií bude na to určených pre subjekty v PSK. Prítomní zástupcovia verejného, súkromného a mimovládneho sektora si vypočuli aktuálne informácie o stave prípravy IROP, ktoré odprezentoval PhDr. Emil Pícha, CSc, riaditeľ kancelárie gen. riaditeľa Sekcie riadenia programov
regionálneho rozvoja, zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Prítomní si vypočuli informácie aj o návrhu odporúčanej metodiky prípravy RIUS na úrovni samosprávneho kraja. Po krátkej diskusii bol v závere stretnutia prezentovaný časový harmonogram hlavných úloh finalizácie prípravy IROP a RIÚS. Podpredseda PSK
Štefan Bieľak naznačil predpokladaný postup prípravy RIUS v podmienkach PSK. Najbližším krokom v rámci uvedeného procesu je vytvorenie Rady partnerstva PSK pre vypracovanie RIUS  PSK a ďalších odborných a poradných orgánov.

Činnosť agentúry

Informačné služby

Poskytovanie informácii o EÚ, štrukturálnych fondoch,aktuálnych grantových schémacha iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju

Poradenské a konzultačné služby

pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
... metodiky prípravy a realizácie projektov a projektových zámerov
... pri tvorbe stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projektové služby

... príprava projektov a žiadostí o granty (fondy EÚ, iné zahraničné a domáce fondy)
... príprava a vypracovanie projektových zámerov a podnikateľských plánov
... príprava a vypracovanie programu/plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školiace a vzdelávacie služby

... organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti

Implementačné služby

... realizácia a implementácia schválených projektov pre súkromný a verejný sektor

Reklamné-propagačné služby

... identifikácia a sprostredkovanie kontaktov doma i v zahraničí pre subjekty verejného a súkromného sektora
... propagácia regiónu, ako aj individuálnych záujemcov na domácich i zahraničných výstavách a akciách
... identifikácia a aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov do projektových zámerov