Projekty

maya

maya

CRinMA

Stručné zhrnutie Akčného plánu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

 

Politický kontext – Program Interreg Poľsko-Slovensko

Tento Akčný plán sa týka

€             programu Investície pre rast a zamestnanosť

€             Programu európskej územnej spolupráce

€             ďalších politických nástrojov v oblasti regionálneho rozvoja

 

Názov politického dokumentu, ktorého sa tento plán týka:

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko (skratka PL-SK)

(CCI číslo: 2014TC16RFCB012)

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií a rozvoja, Poľská republika

Monitorovací výbor: pozostáva zo zástupcov RO, národného koordinátora (slovenská časť), poľských a slovenských regiónov, euroregiónov, EZÚS a sociálnych partnerov.

Politický kontext a spôsob, akým má Akčný plán prispieť k zlepšeniu politického nástroja:       Ochrana a propagácia kultúrneho a národného dedičstva ako jedného z najdôležitejších prvkov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko.

Kultúrne dedičstvo v programovom území má vysokú hodnotu a predstavuje obrovský potenciál pre udržateľné využívanie sídel, ekonomický rozvoj i rozvoj verejných služieb. Uvedené zdroje sa však nevyužívajú inovatívnym spôsobom. Zväčša slúžia len na zabezpečenie jednoduchých služieb cestovného ruchu (napr. hotelové a reštauračné služby alebo predaj suvenírov), no nájdeme relatívne málo príkladov komplexných a moderných služieb, ako sú napr. tradičné remeselno-umelecké centrá, kultúrne vzdelávanie, vytváranie virtuálnych múzeí využívajúcich digitálne technológie, a pod. Chránené zdroje sú veľmi rôznorodé: od dobre zachovaných vidieckych sídel a mestečiek, cez hrady a obranné stavby, až po technologické vynálezy a jedinečné pamiatky kresťanskej, unitárnej či ortodoxnej sakrálnej architektúry.

Ochrana kultúrneho dedičstva a jeho efektívne a udržateľné využívanie predstavuje jednu z hlavných výziev prihraničného regiónu, ktorá logicky podnecuje snahy o prepájanie a kombinovanie jednotlivých pamiatok formou vytvárania kultúrnych trás či integrovaných cezhraničných produktov cestovného ruchu.

V kontexte tém obsiahnutých v projekte CRinMA sú pre poľské a slovenské prihraničné oblasti charakteristické nasledujúce črty:

  • Prihraničný región definuje Karpatský horský systém, ktorý sa tiahne pozdĺž celej hranice v dĺžke 540 km.
  • Pre túto oblasť je typická krajina s obrovskou biodiverzitou (mnohé z jej lokalít sú zaradené do sústavy Natura 2000 alebo sú územiami chránenými ramsarským dohovorom).
  • V oblasti žije 5 miliónov obyvateľov, z toho takmer 2/3 na poľskej a 1/3 na slovenskej strane. Počet obyvateľov je relatívne stabilný, pričom platí, že väčšina prihraničných regiónov zaznamenáva len veľmi malú mieru čistej migrácie a obyvateľstvo je tu relatívne mladé.
  • Výkonnosť hospodárstva prihraničných regiónov nedosahuje európsky priemer a HDP na obyvateľa je na úrovni 49 % až 72 % priemeru EÚ. V období rokov 2009-2015 však všetky regióny dosiahli rast HDP vysoko prevyšujúci priemernú úroveň rastu HDP v EÚ (1,37- 1,97 % oproti priemeru EÚ 0,49 %).

Cieľom aktivít inšpirovaných projektom CRinMA je podporovať projekty v horských oblastiach zamerané na kultúrne dedičstvo. Rámec pre navrhované aktivity tvorí hneď niekoľko charakteristík: veľké množstvo projektov s významnou finančnou podporou, ich tematická rôznorodosť, nedostatok vzájomných sieťových prepojení medzi nimi a ich význam pre udržateľný rozvoj poľsko-slovenského pohraničia. Takýto prístup prispieva k efektívnejšiemu dosahovaniu cieľov nástroja rozvojovej politiky, t.j. Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. V priebehu realizácie projektu CRinMA jeho aktéri, príjemcovia a ostatní účastníci, vychádzajúc zo svojich skúseností a zdieľaných informácií, zároveň definovali požiadavky a predpoklady budúcej cezhraničnej spolupráce.

Podrobnosti plánovaných aktivít

Prehodnotenie PL-SK projektov v kontexte ich potenciálu, potrieb a dopadov

Táto aktivita umožní:

  • preskúmanie projektov a mikroprojektov so zameraním na zhodnotenie ich sieťovacieho potenciálu, potrieb a problémov. Prieskum sa uskutoční formou elektronického formulára (terénna štúdia)
  • štúdiu doplní teoretický výskum projektových potrieb
  • (potenciálne) rozhovory s vybranými osobami implementujúcimi projekty a Program (uskutočnené panelovou metódou)

Aktívna podpora PL-SK projektov

Táto aktivita umožní:

  • organizáciu workshopov zoskupujúcich projekty a mikroprojekty, potenciálne vo forme veľtrhov/konferencií zameraných na propagáciu dopadov a synergických efektov projektových aktivít,
  • poskytovanie odborných konzultácií k projektom a mikroprojektom v rozsahu nimi identifikovaných potrieb.

Navrhované aktivity vychádzajú z poznatkov získaných v priebehu implementácie projektu a zo skúseností projektových partnerov. Základným zistením zo spolupráce medzi partnermi a ďalšími subjektmi zainteresovanými na realizácii projektu CRinMA je potreba diverzifikovať prístup k problematike prírodného a kultúrneho dedičstva v horských oblastiach. Výsledkom sú rôznorodé projekty, nápady a koncepcie, ktoré zároveň slúžia ako zdroj inšpirácie pre inštitúcie a subjekty zaoberajúce sa spoločnými cezhraničnými problémami charakteristickými pre prihraničné oblasti. Zatiaľ čo dlhodobá spolupráca v španielsko-portugalských a francúzsko-talianských prihraničných oblastiach, založená na tradíciách, pôsobí na všetky zúčastnené regióny zjednocujúco, zdá sa, že spolupráca na poľsko-slovenskom pohraničí, aj keď pramení zo spoločnej histórie a kultúry, má na regionálne politiky v prihraničných regiónoch skôr opačný dopad. Z výstupov projektu CRinMA vyplýva, že pozornosť je potrebné venovať väčšej konsolidácii a lepšiemu využívaniu výstupov množstva rozptýlených projektov realizovaných v okolí poľsko-slovenskej hranice.

Čítať ďalej...

CULTURAL RESOURCES in the MOUNTAINS AREA - CRinMA

Názov projektu:          Cultural Resources in the Mountain Areas (CRinMA)

Číslo projektu:           PGI01996

 Operačný program:   INTERREG EUROPE 2014-2020

Špecifický cieľ:           4.1. Improving natural and cultural heritage policies

Vedúci partner :         Malopoľské vojvodstvo, Poľsko

 Zhrnutie projektu:

Ochrana kultúrneho dedičstva v horských oblastiach je životne dôležitá pre zabezpečenie kultúrnej diverzity v Európe a zachovaní miestnych tradícií a zvykov pre ďalšie generácie. Avšak, táto oblasť je často prehliadaná a miestne komunity nemajú dostatočný potenciál a finančné prostriedky na zabezpečenie udržateľného využívania kultúrneho dedičstva. Z tohto dôvodu by mala byť poskytnutá väčšia podpora na regionálnej úrovni. Cieľom projektu CRinMA je zlepšenie regionálnych politík s cieľom zabezpečiť lepšiu podporu pre horské oblasti bohaté na nehmotné a hmotné kultúrne zdroje.

Na základe predchádzajúcich bohatých skúsenostiach s implementáciou cezhraničných programov sa partneri rozhodli sústrediť na horské oblasti v prihraničných regiónoch, pričom predpokladajú, že mnohé výzvy budú podobné. Všetky regióny CRinMA sú oprávneným územím v rámci aspoň jedného cezhraničného programu a čelia problémom typickým pre prihraničné regióny. Zároveň všetci partneri majú možnosti ovplyvniť miestnych aktérov na oboch stranách hranice, čo môže priniesť nový rozmer celému projektu.

Tematicky je projekt zameraný na dedičstvo spojené s horskými komunitami, architektúrou, tradíciami, ich zvykmi a zručnosťami. V niektorých európskych regiónoch, vrátane Malopoľského, Podkarpatského a Prešovského regiónu, je tento typ dedičstva zachovávaný prostredníctvom skanzenov. Partneri by radi našli riešenia, ako tieto múzeá drevenej architektúry oživili a viac prepojili s miestnymi komunitami, čo môže viesť k lepšej prezentácii a ochrane nielen hmotného ale aj nehmotného dedičstva. Výmena skúseností a prenos „dobrých praktík“ medzi rôznymi regiónmi a horskými oblasťami (Karpaty, Alpy a Gerês-Xurés) povedie k vypracovaniu praktických riešení s cieľom uľahčiť zhodnotenie a lepšiu ochranu vzácneho kultúrneho dedičstva v týchto vzdialených lokalitách.

Partneri:

Vedúci partner:

The Malopolska Region, PL

PP2

The Podkarpackie Region, PL

PP3

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, SK

PP4

INORDE Institut of Economic Development of Ourense Province, ES

PP5

Municipality of Montalegre, PT

PP6

European Association of elected representatives from Mountain regions, FR

PP7

UNCEM Piedmont – Union of Mountain Municipalities Piedmontese Delegation, IT

Rozpočet projektu:

Celkový rozpočet:

1 217 250,00 EUR

EFRR:

1 034 62,50 EUR

Vlastné zdroje:

182 587,50 EUR

Rozpočet ARR PSK:

Celkový rozpočet:

144 450,00 EUR

EFRR (85%):

122 782,50 EUR

Vlastné zdroje (15%):

21 667,50 EUR

 

Trvanie projektu:

Fáza 1: 01/03/2017 – 30/06/2019

Fáza 2: 01/07/2019 – 30/06/2021

Oficiálna webstránka projektu:

https://www.interregeurope.eu/crinma/

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Činnosť agentúry

Informačné služby

Poskytovanie informácii o EÚ, štrukturálnych fondoch,aktuálnych grantových schémacha iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju

Poradenské a konzultačné služby

pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
... metodiky prípravy a realizácie projektov a projektových zámerov
... pri tvorbe stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projektové služby

... príprava projektov a žiadostí o granty (fondy EÚ, iné zahraničné a domáce fondy)
... príprava a vypracovanie projektových zámerov a podnikateľských plánov
... príprava a vypracovanie programu/plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školiace a vzdelávacie služby

... organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti

Implementačné služby

... realizácia a implementácia schválených projektov pre súkromný a verejný sektor

Reklamné-propagačné služby

... identifikácia a sprostredkovanie kontaktov doma i v zahraničí pre subjekty verejného a súkromného sektora
... propagácia regiónu, ako aj individuálnych záujemcov na domácich i zahraničných výstavách a akciách
... identifikácia a aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov do projektových zámerov